top of page
סליידר 11.jpg

תקנון האתר

הסכם תנאי שימוש באתר www.qplaykids.co.il

  

כללי

 • האתר הוא אתר באינטרנט, המנוהל על ידי חברת פלפוט שיווק בע"מ ח.פ 511352627 (להלן: "החברה") ו/או מי מטעמה.

 • גלישתך באתר והשימוש בשירותיו, על ידך או מי מטעמך, מהווים את הסכמתך לאמור בתנאי הסכם זה (להלן: "ההסכם") וויתורך על כל טענה, מכל מין ו/או סוג ביחס לאמור בו. ייתכן ושימוש בשירותים מסוימים באתר יהיה כפוף להוראות ו/או כללים נוספים אשר יופיעו באתר בסמוך לשירות הרלוונטי, אך אין בהם כדי לגרוע מהאמור בהסכם זה.

 • מובהר, כי האמור בהסכם זה חל על כל מידע ו/או שירות, מכל מין וסוג המוצג באתר, בכל פורמט שהוא.

 • החברה תהא זכאית בכל עת, לשנות ו/או להוסיף ו/או לגרוע מהאמור בהסכם זה וזאת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. האחריות המלאה להכרת תנאי הסכם זה, כפי שאלו ישתנו מעת לעת, חלה עליך, המשתמש באתר.

 

פרשנות

 • החלוקה לסעיפים וכותרות היה לשם הנוחות בלבד ולא תשמש לצורכי פרשנות.

 • ההסכם מנוסח בלשון זכר יחיד מטעמי נוחות בלבד אך מתייחס לגברים ולנשים כאחד ו/או לרבים.

 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות הסכם זה לפרסומים אחרים כלשהם, תגברנה הוראות הסכם זה לכל דבר ועניין.

 

הזכאים להשתמש באתר 

רשאים להשתתף ברכישות המבוצעות באמצעות אתר זה משתמשים אשר עומדים בתנאים המצטברים המפורטים להלן

 • משתמשים בני 18 ומעלה.

 • אין לעשות שימוש באתר בזהות בדויה ו/או התחזות לאדם אחר.

 

אופן השימוש באתר

 • הגלישה ו/או השימוש באתר, בשירותים ובתכנים הקיימים בו הוא לשימושך הפרטי והאישי בלבד, להנאתך ולהרחבת אופקיך ומובהר כי השימוש הוא באחריות הבלעדית של המשתמש.

 • הינך מתחייב לנהוג בתום לב בעת השימוש באתר וכן לעשות באתר שימוש בהתאם לדין. חל איסור על ביצוע פעולות כלשהי אשר יש בה כדי להוות הפרה של הוראות הסכם זה ו/או הוראות הדין ו/או שיש בה בכדי לגרוע מאיזו מזכויותיה של החברה ו/או צד ג' אחר כלשהו. כמו כן, חל איסור לעשות שימוש באתר לכל מטרה לא חוקית או אסורה על פי דין.

 • חל איסור לעשות שימוש באמצעים אוטומטיים (כגון: "רובוטים" ו/או "עכבישים" וכיוצ"ב), או לעשות שימוש בתוכנות עוינות (כגון: תולעים ו/או סוסים טרויאנים) ו/או תוכנות הפוגעות או עלולות לפגוע באתר ו/או לחדור ו/או לשבש ו/או לסייע בפעולות כאלה לאתר או לרשתות התקשורת. לתשומת ליבך, חדירה למערכות המחשוב של האתר מהוות עבירה פלילית שעונשה עד חמש שנות מאסר.

 • למען הסר ספק מובהר כי לחברה נתונה הרשות בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי למנוע ממשתמשים את הגישה לאתר, היה והתנהגותם אינה הולמת ו/או היה והם מבצעים שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר באתר, לרבות אי ציות לתנאי השימוש ו/או למדיניות. החברה תהיה רשאית להתנות את הכניסה ו/או השימוש באתר, כולו או חלקו, ברישום ו/או בתשלום, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

 • השימוש באתר כפוף ומותנה בהסכמת המשתמש לאמור בהסכם זה. יובהר לעניין זה, כי עצם השימוש באתר מעיד על הסכמה ואישור המשתמש ובין בעלי האתר ועל הסכמת המשתמש לכל האמור בהסכם זה. בעת שימוש באתר ו/או אישור ההסכם המשתמש מודע לכך שבעלי האתר עלולים לשנות/לתקן/לשדרג/להסיר ו/או להוסיף סעיפים בהסכם זה או מחלקו ו/או מהתוכן באתר מעת לעת, לרבות ולא רק לשנות את מבנה האתר ו/או עיצובו ו/או להפסיק את השירותים שבו כולם או חלקם ו/או את זמני השימוש באתר, ללא צורך בהתראה או הודעה מוקדמת ולכן על המשתמש באתר לקרוא. למען הסר כל צל של ספק יובהר כי הגדרת ה"שימוש" באתר זה הינה ללא הסתייגויות בין אם המשתמש ביצע אישור דרך מחשב נייח או נייד, מכשיר סלולרי, טאבלט ו/או כל מכשיר אלקטרוני אחר אשר מחובר באמצעות רשת אינטרנטית או כל אמצעי תקשורת אחר ולא תהיה למשתמש או למי מטעמו כל תביעה ו/או טענה כלפי בעלי האתר או למי מבין עובדיו. לכל שאלה או טענה לגבי ההסכם זה מוזמן לפנות לשרות הלקוחות של החברה בטלפון 09-9525252 או לכתובת המייל של החברה: lirono@israphot.co.il

 

סודיות ואבטחת מידע

 • במידה שיוחלט על ידי החברה כי השימוש בשירותי האתר יתאפשרו תחילה באמצעות תהליך רישום קצר, על ידי הצגת מספר פרטים של הנרשם, החברה מתחייבת לשמור פרטי המשתמש בהתאם לכל דין, ובמאגר מידע ממוחשב ולא להעביר פרטים לכל גורם אחר.

 • לעניין זה יצוין כי המשתמש מחויב למסור אך ורק פרטים מהימנים וככל שיפר הוראה זו, החברה תהא רשאית למחוק את רישומו ואף לחסום אותו, וזאת מבלי לגרוע מאיזו מהזכויות החוקיות העומדות לה כנגד המשתמש בגין ההפרה כאמור.

 • הפרטים ישמשו את החברה למשלוח הודעות שירותיות לרבות עדכונים שונים.

 • אין להעביר את הפרטים, לרבות שם המשתמש והסיסמא לצד שלישי (ככל שפרטי המשתמש הועברו לצד אחר עליו לעדכן את החברה באופן מיידי) ואין לעשות שימוש בפרטיו האישיים של משתמש אחר. בכל מקרה, החברה לא תישא באחריות לכל שימוש שיעשה באמצעות פרטי המשתמש באמצעות צד שלישי והחברה תראה את המשתמש כאחראי לכל פעולה שתבוצע באמצעות שם המשתמש שבחר.

 • האתר משתמש ב”עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף פרטים על המשתמש והעדפותיו ונתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לצורך לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיו האישיות של המשתמש ולצורכי אבטחת מידע, בהתאם להוראות הדין וכן רשאית החברה למסור ו/או למכור את הפרטים והמידע לצדדים שלישיים. כמו כן, החברה רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות" שעל מחשב המשתמש או כאלה שמקורם בצדדים שלישיים, כדי לפרסם את עצמה באתרים אחרים או כדי להתאים למשתמש את התוכן הפרסומי אשר יוצג לו, בהתבסס של שימושים שונים שהוא עושה באינטרנט. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן בו הנך משתמש.

 • החברה אינה מתחייבת להעמיד לרשות המשתמש תמיכה טכנית לגלישה באתר לרבות השירותים המוצעים בו, ולא יהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

 • החברה עושה מאמצים על מנת להבטיח גלישה בטוחה, אול היא אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני ניסיונות חדירה למערכות המחשב ו/או האתר ו/או הפרעות ו/או שיבושים שייגרמו למערכות המחשב ו/או לפעילותו התקינה של האתר. כמו כן, החברה אינה מתחייבת שהגלישה באתר תהא רציפה וללא הפרעות.

 

תוכן וזכויות יוצרים

כל התמונות והתוכן המופיע באתר נועד להמחשה בלבד לרבות עיצוב כללי ואייקונים והם בבעלות אישית של החברה ו/או גורם אחר המאושר ע"י החברה ומוגנים בזכויות יוצרים ומוגדרים כקניין רוחני של החברה ו/או גורם אחר, ומכך אין לעשות כל שימוש אישי או מסחרי באתר או בחלקו, לרבות העתקה ו/או הטבעה ו/או שכפול ו/או עריכה ו/או הפצה ו/או העברה של התכנים שמופיעים ושיופיעו בו מעת לעת, לרבות סימני מסחר, תמונות, איורים, קבצים, תוכן מילולי, חזותי, קולי ו/או שילוב שלהם יחד, ו/או ביצוע שינוי כלשהו בהם, בין אם לשימוש פרטי ובין אם למטרות מסחר, אלא אם קיבל המשתמש את הסכמתה המפורשת של החברה, מראש ובכתב, ושהשימוש כאמור יעשה בהתאם לאותה הרשאה. יובהר כי אין בעצם השימוש באתר כדי לתת זכות למשתמש לעשות שימוש בתכניו או להקנות למשתמש זכות מכל מין וסוג שהוא באתר ובתכניו.

אחריות אישית

 • כל השירותים והמידע המוצגים באתר ניתנים AS IS ללא אחריות ו/או התחייבות מכל מין וסוג לגבי מהימנותם, איכותם, דיוקם, ניסוחם, הגהתם, שלמותם, רמת העדכון שלהם, התאמה לתכלית מסוימת, ואין במידע ובשירותים המופיעים באתר משום מתן התחייבות ו/או מתג כלשהו כלפי המשתמש.

 • החברה או מי מטעמה לא אחראים לכל תוכן המוצג באתר לרבות תוכן פרסומי.

 • האתר או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי כתוצאה משימוש ו/או החלטות ו/או הסתמכות על השירותים ו/או המידע שמוצג באתר, תהא עילת התביעה או הטענה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

 • האתר אינו אחראי, הן באופן ישיר והן באופן עקיף לתכנים המפורסמים בקישורים אשר יהיו באתר ואשר מובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית ובכל מקרה אינו מתחייב כי הקישורית (LINK) תוביל את הלקוח לדף אינטרנט פעיל. וכל שימוש שיעשה בהם על ידי המשתמש יהיו על אחריותו המלאה והבלעדית.

 

דין וסמכות שיפוט

 • בכל מקרה של חילוקי דעות לעניין הסכם זה ו/או הקשור והנוגע אליו ו/או הנובע ממנו, הסכם כפוף אך ורק לדין בישראל ומקום השיפוט הבלעדי יהיה בבית המשפט המוסמך בתל אביב בלבד.

 • בכל מקרה בו משתמש יתבע את האתר אזי שגם אם לאתר ישנם נכסים/משרדים/מחסנים במקומות נוספים בארץ, מסכים המשתמש כי התביעה ו/או הדיון התנהלו בתל אביב בלבד.

 

צוות פלפוט שיווק בע"מ מאחל לכם שימוש נעים וקל באתר!

bottom of page